เนื้อหา

การคาดกระบี่และสวมถุงมือในโอกาสต่างๆ

บทความวิชาการ  การคาดกระบี่และสวมถุงมือในโอกาสต่างๆ

โดย พันเอกหญิง ดวงพร  โลหะปิยะพรรณ

------------------------------------------------------------

การคาดกระบี่

ในโอกาสต่อไปนี้ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายดาบ จ่านายสิบ พันจ่า และพันจ่าอากาศ คาดกระบี่ เมื่อ

 

 1. คุมหรือประจำแถวเป็นกองทหารเกียรติยศ หรือเวลาแห่นำ หรือแห่ตามเสด็จ
 2. คุมหรือประจำแถวรับการตรวจพลสวนสนาม ซึ่งกระทำเป็นพิเศษและมิได้ต่อเนื่องกันกับการฝึกอย่างอื่น
 3. ไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธีตามหมายกำหนดการ หรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่าง ๆ ที่เป็นทางราชการ เว้นแต่ในงานสโมสรสันนิบาต
 4. ไปในงานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร
 5. เป็นตุลาการศาลทหารเวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ
 6. ไปในงานพระราชทานเพลิงศพหรือฌาปนกิจศพทหารหรือตำรวจ หรืองานฝังศพทหารหรือตำรวจตามประเพณี หรือศาสนาที่ไม่เผาศพ เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบครึ่งยศ หรือเครื่องแบบเต็มยศ

 

การใช้ถุงมือ

 1. ถุงมือสำหรับใช้ในเวลาแต่งประกอบเครื่องแบบทหารนั้น ให้ใช้ถุงมือสีขาวหรือน้ำตาล
 2. ในโอกาสต่อไปนี้ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร ใช้ถุงมือสีขาวหรือสีนวล 
  • ในโอกาสที่กำหนดให้คาดกระบี่
  • ในโอกาสที่กำหนดให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 3. ในโอกาสอื่นนอกจากกำหนดให้คาดกระบี่และประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้ทหารและนักเรียนทหารใช้ถุงมือสี  น้ำตาลได้ โดยที่ได้พิจารณาเห็นว่าถุงมือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบทหาร การใช้ถุงมือก็เป็นประเพณีนิยมกันทั่วไป ในอารยประเทศและการใช้ถุงมือที่ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส ย่อมเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างหนึ่ง ดังนั้น จึงขอชี้แจงวิธีใช้ถุงมือไว้ ดังต่อไปนี้
  • โอกาสในการใช้ถุงมือสีขาว หรือสีนวล สำหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตรให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยการคาดกระบี่ การใช้ถุงมือ และการใช้ผ้าพันแขนทุกข์
  • โอกาสในการใช้ถุงมือสีขาวหรือสีนวล สำหรับนายทหารประทวน นักเรียนทหารพลทหาร หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมจะให้ใช้อนุโลมตามความ ในข้อ 1. หรือตามที่พิจารณาเห็นสมควรก็ได้ ทหารในกองเกียรติยศ ให้ใช้ถุงมือสีขาวหรือสีนวล  ด้วยเสมอ
  • โอกาสในการใช้ถุงมือสีน้ำตาล ให้ใช้ในเวลาที่มีอากาศหนาว ในเวลาขับรถหรือขี่ม้า ซึ่งมิได้กำหนดให้ใช้ถุงมือสีขาวหรือสีนวล ตามความในข้อ 1.หรือข้อ 2.
 4. การใช้ถุงมือตามความในข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. นอกจาก โอกาสที่จะมีการกำหนดให้สวมถุงมือแล้ว ให้ใช้ถือกำด้วยมือซ้าย ให้ปลายถุงมืออยู่ทางด้านหัวแม่มือ
  • เมื่อเข้าไปในบ้านเรือนหรือสถานที่ซึ่งต้องถอดหมวก
  • เมื่อจำต้องจับมือวิสาสะกัน จะถอดข้างขวาข้างเดียวก็ได้ หรือถ้าเป็นสถานที่นอก ชายคาและอีกฝ่ายหนึ่งประสงค์จะจับมือกันด้วยการไม่ถอดถุง จะไม่ถอดก็ได้
 5. ข้าราชการกลาโหมพลเรือนให้ใช้ถุงมือตามโอกาสและวิธีใช้ถุงมือของทหารโดยอนุโลม
 6. วิธีปฏิบัติในการใช้ถุงมือนอกจากที่กล่าวข้างต้นให้พิจารณาตามความเหมาะสมของภูมิประเทศมารยาทในการสมาคมและประเพณีของชุมชนนั้น ๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในแบบฝึก

ดาวน์โหลดบทความ