เนื้อหา

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วิธีการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ควรประดับอย่างไร

โดย พันเอกหญิง บุษบา  ด้วงสูงเนิน

------------------------------------------------------------

ด้วยผู้เขียนเป็นอาจารย์รับผิดชอบสอนวิชาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับนายทหารนักเรียน ซึ่งวิชานี้มีความจำเป็นที่ผู้เรียนควรทราบและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี –  ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จึงได้รวบรวมวิธีการแต่งกาย การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจพอสมควร  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยประเภทตระกูล หรือชั้นตราใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ  และการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับตามลำดับในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ตามกำหนดนัดหมายของทางราชการ  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทาน จะต้องปฏิบัติดังนี้

  1. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ยังไม่สามารถประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นได้ แม้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ตาม
  2. บุคคลจะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ทันที ภายหลังการเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ
  3. ส่วนที่มิได้เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานในวันนั้นจะประดับได้ต่อเมื่อพ้นวันพระราชทาน

 

ดาวน์โหลดบทความ