เนื้อหา

คำแนะนำสำหรับนักเรียน

playcom

 คำแนะนำสำหรับนักเรียน

 

 

การลงเวลามาเรียนด้วยการแสกนลายนิ้วมือ

 • เวลาเช้า  ๐๖๐๐ – ๐๗๕๕
 • เวลาบ่าย ๑๒๓๐ – ๑๒๕๐

การมาเรียน

 • 0745     เรียกรวมแถว หน้า บก.รร.สบ.ฯ
 • 0800     เคารพธงชาติ
 • 0815     ถือว่ามาสาย
 • 0830     ขึ้นไป ถือว่าลา ชม.           

ขาดการรวมแถว 

 • ขาด   5  ครั้ง ตักเตือน
 • ขาด   7  ครั้ง รายงานชี้แจงสาเหตุ
 • ขาด  10  ครั้ง ตัดคะแนนความประพฤติ

การปฏิบัติตัวในห้องเรียน

 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทานในห้องเรียน
 • ห้ามดื่มเครื่องดองของเมาทุกชนิดโดยเด็ดขาด
 • ห้ามแสดงกิริยาไม่เหมาะสมแก่ ครู – อาจารย์ ผู้สอน
 • การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเรียน
 • เสื้อคุม/เสื้อกันหนาว ต้องเป็นสีเดียวกับเครื่องแบบทหาร
 • ห้ามเปิดเสียงและพูดคุยโทรศัพท์มือถือในระหว่างมีการเรียนการสอน

 

table