เนื้อหา

ชุดวิชาปฐมนิเทศ

playcom

กลุ่มวิชาปฐมนิเทศและการทดสอบ

เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษา 3 หลักสูตร

 

 

คำชี้แจง

 ให้นักเรียน download เอกสารประกอบการเรียนตามหลักสูตรของตนเอง 

 

นายทหารสารบรรณชั้นนายร้อย ของ สป.

นายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. ของ สป. รุ่นที่ 7

นายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. ของ สป. รุ่นที่ 8