ปรัชญา  

เพียบพร้อมด้วยปัญญา   ศรัทธาคุณธรรม  เป็นผู้นำการพัฒนา

 

วิสัยทัศน์   

เป็นเลิศด้านวิชาการสายงานสารบรรณและธุรการกำลังพล
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
สามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพบก ภายในปี ๒๕๖๕ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา

สาระหน้ารู้ งานประกันคุณภาพการศึกษา