ปรัชญา  

เพียบพร้อมด้วยปัญญา  ศรัทธาคุณธรรม  เป็นผู้นำการพัฒนา

 

วิสัยทัศน์   

เป็นสถาบันที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการสายงานสารบรรณ และงานด้านสิทธิกำลังพล

ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งให้ผู้เรียนมีวินัยและมีความรู้คู่คุณธรรม

ใช้ความรู้ความสามารถ ตอบสนองภารกิจของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา

สาระหน้ารู้ งานประกันคุณภาพการศึกษา