ปรัชญา  

เพียบพร้อมด้วยปัญญา   ศรัทธาคุณธรรม  เป็นผู้นำการพัฒนา

 

วิสัยทัศน์   

เป็นเลิศด้านวิชาการสายงานสารบรรณ
และธุรการกำลังพล  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพบกภายในปี ๖๕

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา

สาระหน้ารู้ งานประกันคุณภาพการศึกษา