ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนายสิบชั้นต่นเหล่า สบ.(ออนไลน์) รุ่นที่ 3

เนื่องด้วย รร.สบ.สบ.ทบ. จะเปิดการศึกษาหลักสูตร นายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ ๓ ห้วงตั้งแต่ ๑๙ พ.ค.๕๗ - ๕ ก.ย.๕๗ รวม ๑๖ สัปดาห์ ซึ่งได้อนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการศึกษาแล้ว ตามรายชื่อดังนี้ ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ที่มีรายชื่อกรุณาตรวจสอบความพร้อมในการเข้ารับการศึกษา


ผลการประชุมทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ตามที่  ผตก.รร.สบ.สบ.ทบ. จัดประชุมทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  เมื่อ ๕ พ.ย. ๕๖  โดยมี รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. เป็นประธานการประชุม  


จัดครู–อาจารย์ไปสอนหลักสูตร นนส.ทม.รอ.

รร.สบ.สบ.ทบ. ได้จัดส่งอาจารย์ ไปทำการสอนหลักหลักสูตร นนส.ทม.รอ.ณ วังทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในรายวิชาระเบียบงานสารบรรณ


เตรียมเปิดการศึกษา

เตรียมเปิดการศึกษา  ณ ห้องพิธี  รร.สบ.สบ.ทบ. ได้แก่ หลักสูตรชั้นนายพัน หลักสูตรชั้นนายสิบชั้นต่น สป.รุ่นที่   ๓ และ รุ่นที่ ๔


 

นานาสาระทั่วไป

เข้าสู่ระบบผู้บังคับบัญชา

personnel

พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช
เจ้ากรมสารบรรณ/ผู้บัญชาการ
รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์
รอง ผู้บัญชาการ รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.รณชิต ไชยมิ่ง
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.