ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ ๖๙

รร.สบ.สบ.ทบ. ได้เปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ ๖๙ เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๕๘, ๐๘๐๐ ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ. ...


เปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๖๗

รร.สบ.สบ.ทบ. ได้เปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค. ๕๘, ๐๘๐๐ ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ. ...


พิธีรับ ส่ง หน้าที่ รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

รร.สบ.สบ.ทบ. ได้ กระทำพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. ระหว่าง พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์ และ พ.อ.วีรสิทธิ จันทร์ดา ...


รร.ดย.ทบ. มาศึกษาดูงานการเรียนการสอนแบบ e-learning

รร.ดย.ทบ. ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านระบบการเรียนการสอนแบบ e-learning ของ รร.สบ.สบ.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๕๘ ...


อ่านข่าวย้อนหลัง


เข้าสู่ระบบผู้บังคับบัญชา

personnel

พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช
เจ้ากรมสารบรรณ/ผู้บัญชาการ
รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.วีรสิทธิ จันทร์ดา
รอง ผู้บัญชาการ รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.นเรศ แพแจ่ม
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.

นวัฒทางกรรมการศึกษา

นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย.

Read more...

การสอนแบบอีเลิร์นนิง

E –learning คือ การเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต มาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอน  โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เชื่อมโยงระบบเป็นเครือข่ายสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา.

Read more...

การจัดการองค์ความรู้

การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

Read more...

ส.ชั้นต้น ออนไลน์

รร.สบ.สบ.ทบ. ได้เปิดหลักสูตรอีเลิร์นนิ่งมาตั้งแต่  ปี 2553  โดยใช้ ในการเรียนและทดสสอบทางออนไลน์   เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษและใช้ในการเรียนออนไลน์ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์). 

Read more...