ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ.

 รร.สบ.สบ.ทบ.ได้กระทำพิธีไหว้ครู ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ.ได้แก่ หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า สบ. บก.ทท. รุ่นที่ ๒/๕๘ และหลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายร้อย ของ สป. รุ่นที่ ๑๓...


รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ๒๕๕๗

 รร.สบ.สบ.ทบ. ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ จากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ ทบ. (ยศ.ทบ.)เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๘ ...


อบรมกำลังพลเพื่อถ่ายทอดคำชี้แจงและนโยบายการปฏิบัติงานของ คสช. ในรอบเดือน

 รร.สบ.สบ.ทบ. ได้จัดอบรมกำลังพลด้านเสนาสนเทศเพื่อถ่ายทอดคำชี้แจงและนโยบายการปฏิบัติงานของ คสช. ตลอดจนคำชี้แจงประเด็นสำคัญ ๆ ของนายกรัฐมนตรีและ หน.คสช....


การปรับปรุงและพัฒนา รร.สบ.สบ.ทบ.

รร.สบ.สบ.ทบ. ได้ดำเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาหน่วย โดยได้จัดหาเครื่องปรับอากาศ และคอมเพรสเซอร์ เพื่อติดตั้งในแผนกเตรียมการ ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดไม่มีประสิทธิภาพการให้ความเย็น...


นานาสาระทั่วไป

เข้าสู่ระบบผู้บังคับบัญชา

personnel

พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช
เจ้ากรมสารบรรณ/ผู้บัญชาการ
รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์
รอง ผู้บัญชาการ รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.รณชิต ไชยมิ่ง
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.

นวัฒทางกรรมการศึกษา

นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย.

Read more...

การสอนแบบอีเลิร์นนิง

E –learning คือ การเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต มาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอน  โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เชื่อมโยงระบบเป็นเครือข่ายสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา.

Read more...

การจัดการองค์ความรู้

การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

Read more...

ส.ชั้นต้น ออนไลน์

รร.สบ.สบ.ทบ. ได้เปิดหลักสูตรอีเลิร์นนิ่งมาตั้งแต่  ปี 2553  โดยใช้ ในการเรียนและทดสสอบทางออนไลน์   เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษและใช้ในการเรียนออนไลน์ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์). 

Read more...