ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

กอบรม โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 11 ก.ค.56 โดยได้รับเกียจจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ถึง 2 ท่าน .


ผลการประชุมทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ตามที่  ผตก.รร.สบ.สบ.ทบ. จัดประชุมทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  เมื่อ ๕ พ.ย. ๕๖  โดยมี รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. เป็นประธานการประชุม  


จัดครู–อาจารย์ไปสอนหลักสูตร นนส.ทม.รอ.

รร.สบ.สบ.ทบ. ได้จัดส่งอาจารย์ ไปทำการสอนหลักหลักสูตร นนส.ทม.รอ.ณ วังทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในรายวิชาระเบียบงานสารบรรณ


เตรียมเปิดการศึกษา

เตรียมเปิดการศึกษา  ณ ห้องพิธี  รร.สบ.สบ.ทบ. ได้แก่ หลักสูตรชั้นนายพัน หลักสูตรชั้นนายสิบชั้นต่น สป.รุ่นที่   ๓ และ รุ่นที่ ๔


 

นานาสาระทั่วไป

เข้าสู่ระบบผู้บังคับบัญชา

personnel

พล.ต.ไมตรี เตชานุบาล
เจ้ากรมสารบรรณ/ผู้บัญชาการ
รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.สกล โชติปัทมนนท์
รอง ผู้บัญชาการ รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.วีรสิทธิ์ จันทร์ดา
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.

นวัฒทางกรรมการศึกษา

นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย.

Read more...

การสอนแบบอีเลิร์นนิง

E –learning คือ การเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต มาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอน  โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เชื่อมโยงระบบเป็นเครือข่ายสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา.

Read more...

การจัดการองค์ความรู้

การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

Read more...

ส.ชั้นต้น ออนไลน์

รร.สบ.สบ.ทบ. ได้เปิดหลักสูตรอีเลิร์นนิ่งมาตั้งแต่  ปี 2553  โดยใช้ ในการเรียนและทดสสอบทางออนไลน์   เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษและใช้ในการเรียนออนไลน์ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์). 

Read more...