ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารที่พัก นทน. และ นสน.

พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. รอง จก.สบ.ทบ. รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. ผอ.กอง สบ.ทบ. ผู้เข้ารับการศึกษา และข้าราชการ สบ.ทบ. ...


ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล รร.สบ.สบ.ทบ.

รร.สบ.สบ.ทบ. จัดการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายกำลังพล ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ ๑๐ ส.ค.๕๘,๐๘๐๐ ณ สนามหน้า บก.รร.สบ.สบ.ทบ. ...


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

รร.สบ.สบ.ทบ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ...


อบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาจรรยาบรรณครู

รร.สบ.สบ.ทบ. จัดโครงการอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาจรรยาบรรณครู เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะการทำงาน ส่งเสริมให้ครู/อาจารย์...


จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท”

รร.สบ.สบ.ทบ. ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ รวมทั้งเสริมสร้างคุณลักษณะทางทหารและลักษณะผู้นำ...>


ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

รร.สบ.สบ.ทบ. จัดกำลังพล นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการ “ร่วมบริจาคโลหิต ...


อ่านข่าวย้อนหลัง


เข้าสู่ระบบผู้บังคับบัญชา

personnel

พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช
เจ้ากรมสารบรรณ/ผู้บัญชาการ
รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์
รอง ผู้บัญชาการ รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.รณชิต ไชยมิ่ง
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.

นวัฒทางกรรมการศึกษา

นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย.

Read more...

การสอนแบบอีเลิร์นนิง

E –learning คือ การเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต มาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอน  โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เชื่อมโยงระบบเป็นเครือข่ายสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา.

Read more...

การจัดการองค์ความรู้

การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

Read more...

ส.ชั้นต้น ออนไลน์

รร.สบ.สบ.ทบ. ได้เปิดหลักสูตรอีเลิร์นนิ่งมาตั้งแต่  ปี 2553  โดยใช้ ในการเรียนและทดสสอบทางออนไลน์   เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษและใช้ในการเรียนออนไลน์ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์). 

Read more...