ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเข้ารับการอบรสูตรระยะสั้นแบบ E-learning

ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(๒) รับคำสั่งฯ) กรุณาอนุมัติให้ สบ.ทบ. เปิดหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่สายงานกำลังพล โดยศึกษาแบบ E-Learning จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่...


พิธีไหว้ครูประจำเดือน ก.พ.59

รร.สบ.สบ.ทบ. กระทำพิธีไหว้ครู ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ.โดย รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. เป็นประธาน ดังนี้ ...


การศึกษาดูงาน สบ.ทบ.

หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ.(ออนไลน์)รุ่นที่ ๕ ไปศึกษา ดูงาน ณ สบ.ทบ. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์จริงแก่ผู้เข้ารับการศึกษา ...


ศึกษาดูงานวังของหลักสูตรชั่นนายพัน บก.ทท. ปี59

หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า สบ. ของ บก.ทท. ปี ๕๙ ไปศึกษาดูงาน ณ พระบรมมหาราชวัง ท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท...


การตรวจร่างกายประจำปี 2559

รร.สบ.สบ.ทบ.จัดสถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรับการตรวจร่างกายของกำลังพลประจำปี ๒๕๕๙ จากเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล ...


อ่านข่าวย้อนหลัง


เข้าสู่ระบบผู้บังคับบัญชา

personnel

พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช
เจ้ากรมสารบรรณ/ผู้บัญชาการ
รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.วีรสิทธิ จันทร์ดา
รอง ผู้บัญชาการ รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.นเรศ แพแจ่ม
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.

นวัฒทางกรรมการศึกษา

นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย.

Read more...

การสอนแบบอีเลิร์นนิง

E –learning คือ การเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต มาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอน  โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เชื่อมโยงระบบเป็นเครือข่ายสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา.

Read more...

การจัดการองค์ความรู้

การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

Read more...

ส.ชั้นต้น ออนไลน์

รร.สบ.สบ.ทบ. ได้เปิดหลักสูตรอีเลิร์นนิ่งมาตั้งแต่  ปี 2553  โดยใช้ ในการเรียนและทดสสอบทางออนไลน์   เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษและใช้ในการเรียนออนไลน์ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์). 

Read more...