ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า สบ. บก.ทท. ปี ๕๘

 รร.สบ.สบ.ทบ. ได้กระทำพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า สบ. บก.ทท. ปี ๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๘, ๐๙๐๐ ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ...


พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า สบ. บก.ทท. ปี ๕๘

 รร.สบ.สบ.ทบ. ได้กระทำพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า สบ. บก.ทท. ปี ๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๕๘, ๐๙๐๐ ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ...


การจัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘

 รร.สบ.สบ.ทบ.ได้จัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานมรดกวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานให้คงอยู่กับชาติไทยตลอดไป...


การศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ ทภ. ๔

พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์ รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.เป็นผู้อำนวยการเดินทางนำคณะครู - อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อม นทน. หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า สบ. บก.ทท. ปี ๕๘...


การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ รร.สบ.สบ.ทร.

 พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์ รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. เป็นผู้อำนวยการเดินทางนำคณะครู - อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวม ๙ นาย ...


นานาสาระทั่วไป

เข้าสู่ระบบผู้บังคับบัญชา

personnel

พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช
เจ้ากรมสารบรรณ/ผู้บัญชาการ
รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์
รอง ผู้บัญชาการ รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.รณชิต ไชยมิ่ง
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.

นวัฒทางกรรมการศึกษา

นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย.

Read more...

การสอนแบบอีเลิร์นนิง

E –learning คือ การเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต มาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอน  โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เชื่อมโยงระบบเป็นเครือข่ายสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา.

Read more...

การจัดการองค์ความรู้

การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

Read more...

ส.ชั้นต้น ออนไลน์

รร.สบ.สบ.ทบ. ได้เปิดหลักสูตรอีเลิร์นนิ่งมาตั้งแต่  ปี 2553  โดยใช้ ในการเรียนและทดสสอบทางออนไลน์   เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษและใช้ในการเรียนออนไลน์ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์). 

Read more...