ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท”

รร.สบ.สบ.ทบ. ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ รวมทั้งเสริมสร้างคุณลักษณะทางทหารและลักษณะผู้นำ...


ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

รร.สบ.สบ.ทบ. จัดกำลังพล นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการ “ร่วมบริจาคโลหิต ...


กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ๓ หลักสูตร

รร.สบ.สบ.ทบ. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ๓ หลักสูตร เพื่อสร้างความรักความสามัคคี รวมทั้งเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่ร่างกายและจิตใจให้กับผู้เข้ารับการศึกษา...


พิธีไหว้ครู ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ.

 รร.สบ.สบ.ทบ. กระทำพิธีไหว้ครูหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. ของ สป. รุ่นที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๘, ๐๘๑๕ ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ. ...


นำนักเรียนศึกษาดูงาน ณ พระบรมมหาราชวัง

 รร.สบ.สบ.ทบ. ได้นำ นทน. หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า สบ. บก.ทท. รุ่นที่ ๒/๕๘ ไปศึกษาดูงาน ณ พระบรมมหาราชวังในส่วนของท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ...


กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิก

 รร.สบ.สบ.ทบ. จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยและจิตใจให้แก่กำลังพลและผู้เข้ารับการศึกษาทั้ง ๓ หลักสูตร ...


อบรมภาษาอังกฤษให้กับกำลังพล

รร.สบ.สบ.ทบ. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับกำลังพล รร.สบ.สบ.ทบ. ตามโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับกำลังพล สบ.ทบ. ...


รับมอบเก้าอี้พลาสติก

รรร.สบ.สบ.ทบ. ได้รับมอบเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง โครงขาเหล็กแป๊ปเหลี่ยม ชุบโครเมี่ยม จำนวน ๒๐๐ ตัว เพื่อติดตั้งทดแทนเก้าอี้เดิมที่เก่าและหมดสภาพการใช้งานใน โรงอาหาร...


อ่านข่าวย้อนหลัง


เข้าสู่ระบบผู้บังคับบัญชา

personnel

พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช
เจ้ากรมสารบรรณ/ผู้บัญชาการ
รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์
รอง ผู้บัญชาการ รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.รณชิต ไชยมิ่ง
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.

นวัฒทางกรรมการศึกษา

นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย.

Read more...

การสอนแบบอีเลิร์นนิง

E –learning คือ การเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต มาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอน  โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เชื่อมโยงระบบเป็นเครือข่ายสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา.

Read more...

การจัดการองค์ความรู้

การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

Read more...

ส.ชั้นต้น ออนไลน์

รร.สบ.สบ.ทบ. ได้เปิดหลักสูตรอีเลิร์นนิ่งมาตั้งแต่  ปี 2553  โดยใช้ ในการเรียนและทดสสอบทางออนไลน์   เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษและใช้ในการเรียนออนไลน์ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์). 

Read more...