ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ ๔

 รร.สบ.สบ.ทบ. ได้กระทำพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘, ๐๙๐๐ ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ....


ศึกษาดูงาน ณ สบ.ทบ. ของหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ ๔

 พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์ รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. พร้อมด้วยคณะครู – อาจารย์ เป็นผู้นำ นสน. หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ ๔ ศึกษาดูงานด้านการจัดการกำลังพลเพื่อเพิ่มพูนความรู้...


กิจกรรมตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกิจกรรม ๕ ส.

 รร.สบ.สบ.ทบ. ไดจัดกิจกรรมตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกิจกรรม ๕ ส. เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย ร่มรื่น และสวยงาม...


กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ๓ หลักสูตร

รร.สบ.สบ.ทบ. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ๓ หลักสูตร เพื่อสร้างความรักความสามัคคี รวมทั้งเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่ร่างกายและจิตใจให้กับผู้เข้ารับการศึกษา...


การมอบเครื่องอุปโภค ประจำเดือน มี.ค.58

 พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์ รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ และน้ำมันพืช...


 

นานาสาระทั่วไป

เข้าสู่ระบบผู้บังคับบัญชา

personnel

พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช
เจ้ากรมสารบรรณ/ผู้บัญชาการ
รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์
รอง ผู้บัญชาการ รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.รณชิต ไชยมิ่ง
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.